Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Contique’: de B.V. Contique, gevestigd te Nunspeet aan Laan 9.
‘Opdrachtgever’: degene die Contique een opdracht verstrekt c.q. met wie Contique een overeenkomst sluit.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van/met Contique tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Contique, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.2.Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of vermelding c.q. verwijzing door opdrachtgever van deze gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door Contique schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Contique, voor de uitvoering waarvan door Contique derden dienen te worden betrokken.
 

3. Totstandkoming overeenkomst en wijziging van de overeenkomst

3.1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met ‘offerte’ aangeduide prijsopgave, begroting, prijsindicatie of soortgelijke mededeling, verplicht Contique niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2. Aanbiedingen van Contique zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard binnen de door Contique aangegeven termijn.
3.3. Contique kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Wijziging in overeenkomsten of van algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

 

4. Annulering

4.1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Contique met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de hierdoor voor Contique ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt in ieder geval begrepen de kosten die Contique reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder de in verband daarmee bestede tijd, gereserveerde capaciteit en ingekocht materialen.
 

5. Prijzen.

5.1. Alle door Contique opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6. Prijswijzigingen

6.1. Contique is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van verzendkosten, stijging van loonkosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
6.2. Indien de opdrachtgever verzoekt een overeengekomen leveringstermijn te verlengen, is Contique gerechtigd de overeengekomen prijs in redelijkheid aan te passen.
6.3. Indien de opdrachtgever verzuimt de in het kader van een door Contique aanvaarde opdracht voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, waaronder de in art. 8.5. bedoelde zaken, en om die reden de opdracht niet onmiddellijk en/of op het overeengekomen tijdstip kan worden uitgevoerd c.q. voltooid, is de opdrachtgever gehouden de daardoor voor Contique ontstane kosten integraal te vergoeden.

 

7. Uitvoering en levering.

7.1. Contique zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar proffessionele inzicht uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Contique is, nadat het overeengekomen produkt conform de verstrekte en aanvaarde opdracht is geleverd, niet verantwoordelijk voor de technische verwerking van het geleverde door opdrachtgever danwel door de opdrachtgever in te schakelen derden.
7.2. Het door Contique aan de opdrachtgever geleverde blijft eigendom van Contique, totdat opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit de met Contique gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.3. Voor zover eigendom conform het bepaalde in 7.2. is overgedragen strekt deze overdracht niet zo ver dat het de opdrachtgever is toegestaan, zonder voorafgaand van Contique verkregen schriftelijke toestemming, het in eigendom geleverde aan derden af te staan, over te dragen, in gebruik te geven en of anderszins rechten aan derden te geven danwel het door Contique geleverde openbaar te maken.
Indien er door Contique een schriftelijke toestemming als hiervoor is gegeven en het geleverde produkt aan derden beschikbaar wordt gesteld en/of openbaar wordt gemaakt, dan is de opdrachtgever gehouden te melden dat Contique de maker is van het geleverde.
7.4. Onverminderd het bepaalde in 7.2. is het Contique toegestaan het door haar aan de opdrachtgever geleverde produkt te plaatsen en geplaatst te houden op bij Contique in eigendom zijnde websites.
7.5. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten en overig aan de orde zijnde rechten van Contique veilig te stellen en/of te beschermen.
 

8. Uitvoeringstermijnen.

8.1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Contique derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Contique dient daarbij een redelijke termijn te worden gegund om alsnog uitvoering te geven aan een overeenkomst.
8.2. Niet tijdige levering geeft een opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbindien en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende op te schorten of een schadevergoeding te eisen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Contique is geaccepteerd.
8.3. Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn als bedoeld in art. 8.2., zal Contique niet aansprakelijk zijn voor te late levering wanneer deze veroorzaakt wordt door omstandigheden welke buiten de macht van Contique liggen een en ander zoals mede in art. 9 van deze voorwaarden benoemd.
8.4. Contique heeft steeds het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artt. 7:404, lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.5. Onverminderd het bepaalde elders in deze voorwaaarden met betrekking tot verlenging van de termijn van uitvoering bepaalde, wordt de termijn van uitvoering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Contique ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van opdrachtgever te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.
8.6. Contique is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deeluitvoering geldt elke afzonderlijke deeluitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Contique gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgend deel behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van het daaraan voorafgaande deel heeft goedgekeurd.
8.7. Contique is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever (nog) niet heeft voldaan aan verplichtingen voortvloeiende uit voorgaande door Contique uitgevoerde en gefactureerde overeenkomsten.

 

9. Overmacht.

9.1. Contique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die als overmacht is te kwalificeren.
9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaaarden, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop Contique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Contique niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
9.3. Contique kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.
9.4. Voorzover Contique ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, is Contique gerechtigd om het reeds nagekomen- respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

 

10. Reclames.

10.1. Opdrachtgever is gehouden het door Contique geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk nadat de overeengekomen dienst/produkt is geleverd. Reclames dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Contique.
10.2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dat de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van de overeenkomst.
10.3. Indien van een gebrek later dan in de in art. 10.1 genoemde termijn melding wordt gemaakt, komt de opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling toe.
10.4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Contique het gebrek binnen een redelijke termijn na melding vervangen.

 

11. Opschorting.

11.1. Contique is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet volledig of niet tijdig nakomt.
11.2.Indien de situatie als bedoeld onder art. 10.1. zich voordoet is Contique op generlei wijze gehouden door de opschorting of ontbinding zijdens de opdrachtgever geleden of te lijden schade te voldoen.
11.3. Indien de opschorting of de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Contique gerechtigd tot vergoeding van geleden en of te lijden schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.

 

12. Overigen verplichtingen opdrachtgever.

12.1. Indien bij de uitvoering van een opdracht door Contique er voorbereidende activiteiten van de opdrachtgever noodzakelijk zijn dan wel indien er toestemming van derden is vereist (waaronder het o.a. in verband met een fotoschoot betreden en/of gebruiken van eigendommen van derden) dan zal de opdrachtgever deze voorbereidende activiteiten tijdig afronden dan wel en/of tijdig de benodigde toestemming vragen en verkrijgen.
12.2. Indien er in het kader van de uitvoering van de opdracht eigendommen van derden moeten worden vastgelegd, hoe dan ook, dat is de opdrachtgever gehouden daarvoor van deze derde vooraf toestemming te vragen zodanig dat Contique niet kan worden aangesproken terzake van de schending van intellectuele eigendomsrechten danwel ter zake van bij derden berustende auteursrechten.
12.3. Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor- en vrijwaart Contique van enige schade of aanspraak voortvloeiende uit onjuiste of onvolldedige omschrijving of vermelding van produkten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.


13. Naamsvermelding.

13.1. Contique is gerechtigd, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, haar aan opdrachtgever te leveren produkt te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden.
13.2. Het is opdrachtgever, mede ook in verband met het bepaalde in art. 7, niet toegestaan de in art. 15.1 bedoelde naam van een geleverd produkt te verwijderen.

 

14. Betaling en incassokosten.

14.1. Betaling dient te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 10 dagen na factuurdatum op de door Contique aangegeven bankrekening.
14.2. Indien de zakelijke opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Contique is alsdan gerechtigd een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan het wettelijk rentepercentage verhoogd met 2% boeterente, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
Indien de niet zakelijke opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van de factuur, dan is deze opdrachtgever in verzuim indien deze ook na schriftelijke aanmaning waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegeven, en is de opdrachtgever alsdan de in de aanmaning genoemde incassokostren (conform de Wet normering incassokosten) verschuldigd. Alsdan is tevens de wettelijke rente verschuldigd.
14.3. Alle buitengerechtelijke kosten welke door Contique ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van opdrachtgever. Eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
14.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Contique verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

15. Aansprakelijkheid/schadebeperking.

15.1. Indien Contique aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.2. Contique is uitsluiten aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Contique aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Contique toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
Contique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
15.3.Opdrachtgever vrijwaart Contique voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Contique toerekenbaar is.

 

16. Electronisch verkeer.

16.1. Een e-mailbericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk worden gesteld met de schriftelijke verklaring.
16.2. Bij een geschil over het al dan niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile gegeven van Contique tot volledig bewijs strekken.
 

17. Toepasselijk recht.

17.1. Het Nederlands recht is met uitsluiting van ieder recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Contique en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het Arrondissement waar Contique is gevestigd.